Főoldal "Naptár világ, az egyedi naptárak világa, ahol a családi fotók és emlékek az év minden napján szemünk előtt maradnak..."

skype online Facebook oldal Iwiw oldal GooglePlus oldal YouTube csatorna Twitter oldalunk Blogunk
Esküvői meghívók

FIGYELEM!

Karácsonyi határidővel sajnos már NEM tudunk több megrendelést felvenni!


Adatkezelési irányelvek

A Chris Design Cards Bt., mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi jogi közlemény tartalmát. Felelősséget és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen nyilatkozat célja, hogy a Chris Design Cards Bt. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden megrendelőnk számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem) a 2011.évi CXII. törvény és a 2018.05.25-én hatályba lépő GDPR az Adatfeldolgozóval szemben támasztott követelményeknek, rendelkezéseinek megfelelően. A GDPR: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján Ügyfeleink számára tájékoztatást nyújtunk. A Chris Design Cards Bt. tiszteletben tartja Megrendelőinek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A megrendelő

honlapok használatával önkéntesen elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- postai úton Budapest, 1132 Váci út 6. 3/5.

- e-mail útján a meghivoborze2009@gmail.com e-mailcímen.


Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:

Minden felvilágosítást megadunk ügyfeleinknek a róla tárolt adatokról, amennyiben ezt írásban kérik, illetve a meghivoborze2009@gmail.com címen kérhetik adataik törlését is.

Az adatkezelés jogalapja

A Chris-Desin Cards Bt. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a megrendelők önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a megrendelő az egyes adatkezelések tekintetében a weblap használatával, az online megrendelő kitöltésével illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg rendelés vagy kapcsolatfelvétel céljából.


Jogszabályok:
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2001. évi CVII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A .)
- 2008. évi XLVII törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
- 2008. évi XLVIII törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
- 2005 évi XC törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről
- A GDPR: Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján Ügyfeleink számára tájékoztatást nyújtunk

Értelmező fogalmak

A Törvény (3.§) alapján a jelen szabályzattal összefüggésben használt alapvető fogalmak.
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12.. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatkezelés célja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.


Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Funkcionális adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:


A Chris-Design Cards Bt. a megrendelők által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése és a megrendelés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, a megrendelő hozzájárulása után!

Adatkezelő, adatfeldolgozó

Adatkezelés időtartama és adatkezelők köre

Az online és személyes rendeléskor megadott személyes adatok kezelése az űrlap kitöltésével kezdődik és a megrendelés befejezésének végéig tart. A megrendelés teljesítését követően a Chris-Design Cards Bt. az adatokat törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A megrendelő adatait kizárólag a Chris-Design Cards Bt. belső munkatársai jogosultak megismerni, kezelni a törvényi alapelvek betartásával. Harmadik személy részére át nem adják és semmilyen fórumon nem teszik közzé, kizárólag a megrendelés teljesítése és azzal összefüggő tevékenységek céljából használják.

Adatkezelés időtartama és adatkezelők köre

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

Magyar Posta Zrt. És DPD Hungária Kft.

Adatvédelmi nyilatkozataik az alábbi linken érhetőek el:

https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2

https://www.posta.hu/static/internet/download/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_MAGYAR_POSTA_ZRT.pdf

Adatbiztonság

Az érintettek jogai

Jogorvoslat

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Jogorvoslat

A "2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről" című magyar jogszabály 155. § (4) bekezdése is szabályozza azt, ami így szól: "Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni."


Mi is az a cookie?

A cookie, egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.


Mire használja a weboldal a cookie-t?

Böngészés során "sütik" (cookie-k) segítségével a weboldalak azonosíthatják számítógépünket; első látogatásunk alkalmával küldenek egy sütit, amelyet aztán böngészőnk minden további látogatásnál visszaküld a szervernek. Így az oldal üzemeltetője nyomon követheti, hogy mely látogatások alkalmával mely oldalakat nézzük meg. A cookie-k az internet hatékony működésének központi elemét képezik, hiszen hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez, az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén. A sütik korlátozása, vagy tiltása lehetetlenné teheti bizonyos weboldalak használatát.

Facebook

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

Csatlakozz hozzánk a facebookon!